HomeVoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verlenen van diensten door LS personal finance (LSpf)

Gevestigd te Huizen, KvK 73426482, btw-identificatienummer NL001639349B20, vastgesteld op 12 augustus 2019.

Artikel 1 Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van LSpf.
 2. Gedragscode: Gedragscode voor gecertificeerd financieel planners en leden van de Vereniging FFP.  
 3. Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen) van LSpf aan Opdrachtgever, waaronder mede begrepen een door LSpf aan de    Opdrachtgever aangeboden nog te ondertekenen opdrachtbevestiging.
 4. Opdrachtbevestiging: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever: degene die aan LSpf opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden. 
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en LSpf.
 7. Partijen: Opdrachtgever en LSpf tezamen.
 8. LSpf: de eenmanszaak van Lisette Spork, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1271KW) Huizen aan de Gooilandweg 225. 
 9. Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 10. Vereniging FFP: de Vereniging FFP, vereniging van gecertificeerd financieel planners, gevestigd te Amsterdam. 
 11. Stichting Certificering FFP: de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners, gevestigd te Amsterdam. 

Artikel 1a LSpf biedt onder andere de volgende diensten:

 • Onafhankelijk en deskundig financieel vertrouwenspersoon;
 • Zorgen voor een goede continuïteit van het (familie) vermogen;
 • Analyseren van de bestaande financiële en persoonlijke situatie van zowel ondernemer als particulier;
 • Strategische en voortdurende structurering en planning van het (familie) vermogen met inbegrip van het ondernemingsvermogen;
 • Het doorrekenen van de vermogenspositie van de opdrachtgever;
 • Vermogensplanning middels beleggingsplatform OAKK in het index fonds Dimensional World Allocation Funds;
 • Zorgen voor kennisverhoging bij familieleden, erfgenamen en andere belanghebbenden;
 • Laten opstellen en beoordelen van de benodigde documentatie door en voor adviseurs en financiële instellingen;
 • Introductie bij gespecialiseerde adviseurs (als o.a. vermogensbeheerder, notaris, (familierecht)advocaat, financiële instellingen, accountant en/of fiscalist et cetera).

Artikel 1b Onafhankelijk adviseur

LSpf levert één of meerdere van de hierboven omschreven diensten. Zij is hierbij de begeleidende schakel, indien gewenst en schriftelijk overeengekomen, tussen opdrachtgever en de andere door opdrachtgever ingeschakelde adviseurs. 

Artikel 2  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Opdrachten alsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten en door LSpf te verrichten overige werkzaamheden.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. LSpf behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat LSpf Opdrachtgever van de wijziging(en) in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen. 

Artikel 3  Offertes

 1. Alle Offertes op het gebeid van financiële planning zijn vrijblijvend totdat de opdrachtgever deze getekend retour heeft verzonden, tezamen met de gevraagde stukken en er is overgegaan to voorbereiding van het financiële plan ten behoeve van een tussentijdse bespreking.
 2. Aan een Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. 
 3. LSpf kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan LSpf verstrekte gegevens waarop LSpf haar Offerte baseert. 
 5. Indien de Offerte een samengestelde prijsopgave bevat, is LSpf niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Offerte geldt dan niet automatisch voor toekomstige orders. Acceptatie van Offerte door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden van LSpf.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst in het kader van financiële planning komt tot stand en is bindend indien LSpf deze Schriftelijk heeft bevestigd danwel indien LSpf uitvoering geeft aan de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging. Indien er in overleg met Opdrachtgever al werkzaamheden worden verricht alvorens de ondertekende Opdrachtbevestiging binnen is dan geldt deze ook als bindend. Mochten de werkzaamheden door toedoen van Opdrachtgever door LSpf niet voltooid kunnen worden dan staat het LSpf vrij de reeds verrichtte werkzaamheden tegen het vaste uurtarief exclusief btw in rekening te brengen.
 2. Vervolgwerkzaamheden die volgen uit punt 1 hoeven niet sepraat schriftelijk bevestigd te worden. Er is dan sprake van een vast uurtatief welke maandelijks achteraf wordt gefactureerd op basis van een urenstaat.
 3. Voor werkzaamheden waar sprake is van financieel advies op basis van een specifieke vraag komt de overeenkomst tot stand door een schriftelijke reactie van Opdrachtgever op een te ontvangen mail van LSpf waarbij een kopie van de algemene voorwaarden van LSpf worden bijgevoegd. Tarifering is op basis van een vast uurtarief exclusief btw op basis van te verrichten werkzaamheden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte onder punt 1. worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat LSpf aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met LSpf, ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van LSpf, binden LSpf pas nadat de toezeggingen/afspraken door LSpf schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LSpf, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 5  Honorarium

 1. Indien de Offerte een aanbieding betreft aan een Opdrachtgever die geen consument (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is, zullen alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting; of dit het geval is, zal duidelijk zichtbaar zijn op de Offerte en in de Opdrachtbevestiging.
 2. LSpf kan een aanbieding doen waar geen sprake is van omzetbelasting. Dit is alleen het geval indien het gegeven advies gebruikt wordt voor het aangaan van een particuliere woonhuis financiering (box I) via een intermediair of financiele instelling.
 3. LSpf is gerechtigd om na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging zoals bedoeld in artikel 5.5 dan wel tussentijds) schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een niet periodiek overeengekomen (tussentijdse) tariefaanpassing en/of in geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting de tariefaanpassing resulteert in een hogere prijs/tarief dan na aanpassing met inachtneming van de dienstenprijsindex, is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst binnen dertig dagen, nadat Opdrachtgever kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk op te zeggen tegen de datum dat de wijziging in werking zou treden. LSpf is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele  schadevergoeding. Ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk indien de prijsverhoging een gevolg is van een situatie zoals opgenomen in artikel 5.5 en/of 5.6 van de Algemene Voorwaarden.
 4. Indien LSpf overige kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, dient te maken in het kader van de Overeenkomst, is LSpf gerechtigd deze kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. Gangbare kantoorkosten zoals bijvoorbeeld kopieerwerk zijn verwerkt in de tarieven. Door LSpf gemaakte reiskosten kunnen door LSpf bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht voor 50% voor het regulier geldende uurtarief indien de reisduur langer dan 15 minuten bedraagt van het kantooradres Gooilandweg 225 te Huizen.
 5. In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever dan wel indien de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) in het volgende kalenderjaar plaatsvindt, is LSpf – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen met een percentage wat in lijn ligt met de kostenverhogingen van andere dienstverleners gerelateerd aan deze praktijk.
 6. Een door Opdrachtgever aan LSpf kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door LSpf te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is LSpf gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door LSpf afgegeven voorcalculatie of begroting.
 7. LSpf is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien LSpf genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals onder andere in geval van:
 • relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of – beschikkingen en/of wet- en regelgeving;
 • relevante wijzigingen in de Opdracht;
 • door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds door LSpf zijn opgeleverd;
 • extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
 • extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst;
 • extra werkzaamheden indien informatie door Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst of tussentijds onjuist en/of onvolledig is aangeleverd. 

Artikel 6  Betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever aan LSpf, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien de factuur niet betaald wordt binnen deze periode volgt een herinneringsfactuur waarbij de betalingstermijn wederom 14 dagen betreft. Na die periode gaat LSpf over tot het inschakelen van een incassoburo.
 3. De vergoeding van LSpf, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan door LSpf per maand bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Facturen van derden, welke derden zijn ingeschakeld door Opdrachtgever op basis van of naar aanleiding van de werkzaamheden van LSpf voor Opdrachtgever, kunnen niet door Opdrachtgever aan LSpf in rekening worden gebracht en LSpf is nimmer gehouden deze al dan niet voor Opdrachtgever te voldoen.
 5. Indien Opdrachtgever (die een consument (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is) niet binnen de overeenkomstig artikel 6.1 gestelde termijn betaalt, is hij, nadat hij door LSpf is gewezen op de te late betaling en LSpf de desbetreffende Opdrachtgever een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd en is LSpf gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 150,=. LSpf kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 6. Indien Opdrachtgever (niet zijnde een consument en dus handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft LSpf, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever (niet zijnde een consument) wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan LSpf toekomende rechten. Alle in redelijkheid door LSpf gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever (niet zijnde een consument) van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever (niet zijnde een consument). De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro). Voor zover LSpf aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de Opdrachtgever (niet zijnde een consument). De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien LSpf een vordering heeft op Opdrachtgever, is LSpf gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Opdrachtgever en/of eventuele overige werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van Opdrachtgever wordt ontvangen.

Artikel 7  Werkzaamheden LSpf en vertrouwelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is LSpf gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. LSpf zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle door LSpf uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst LSpf uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. LSpf deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. LSpf zal daarbij een eigen tijdsplanning hanteren te weten dat LSpf vrij is ten aanzien van het bepalen van de tijdstippen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en het indelen van vrije dagen en vakantieperiodes. LSpf zal bij het maken en/of aanpassen van haar eigen tijdsplanning wel redelijkheid en billijkheid jegens de Opdrachtgever betrachten en één en ander zoveel als mogelijk in goed overleg met de Opdrachtgever laten plaatsvinden. LSpf zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of derde(n).
 3. Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden afhankelijk is van een goede onderlinge samenwerking. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. LSpf is nimmer aansprakelijk voor (het tekortschieten van) deze door Opdrachtgever ingezette personen.
 4. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door LSpf mogelijk te maken zal Opdrachtgever LSpf steeds tijdig alle door LSpf nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LSpf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan LSpf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig, actueel of onvolledig zijn verstrekt aan LSpf, heeft LSpf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. LSpf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LSpf is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste, gedateerde en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en consistentie van de aan LSpf verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanlevering aan LSpf van gegevens gebaseerd op niet-objectiveerbare bronnen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot financiële toekomstige aannames). Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties en de gevolgen van gedateerde gegevens en gegevens afkomstig van niet-objectiveerbare bronnen zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. LSpf is gerechtigd de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is LSpf gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. In een dergelijk geval is LSpf nimmer verplicht tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 6. Bij de uitvoering van de Opdracht is LSpf gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan LSpf zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van LSpf wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht.
 7. LSpf treedt nimmer op als adviseur, (onder)bemiddelaar en/of financiële dienstverlener in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 8. LSpf zal bij de uitvoering van de Opdracht(en) de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de Opdrachtgever.
 9. Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de Offerte vertrouwelijk behandelen.
 10. Indien LSpf bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan LSpf zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die LSpf niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan LSpf over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor LSpf om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
 11. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang, als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8 Termijn voor uitvoering en klachten

 1. Een door LSpf opgegeven termijn voor uitvoering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor LSpf bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden en/of Opdrachtgever, alsmede op de door die derden en/of de Opdrachtgever aan LSpf verstrekte gegevens.
 2. LSpf zal zich inspannen de opgegeven termijnen voor uitvoering zo veel mogelijk na te streven. Door LSpf opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.
 3. Indien vertraging in de termijn voor uitvoering ontstaat, dan wordt deze termijn voor uitvoering met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 4. Bij overschrijding van de termijn voor uitvoering, dan wel enige andere omstandigheid, heeft Opdrachtgever niet het recht om afname te weigeren noch aanspraak en/of recht op enige schadeschadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van de termijn voor uitvoering heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever is zich er van bewust dat wijziging van de Opdracht kan leiden tot vertraging. Wijzigingen in de Opdracht zijn dan ook voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is verplicht om kennis te nemen van de door LSpf opgeleverde adviezen en/of rapportages uiterlijk binnen vier weken na aflevering door LSpf aan Opdrachtgever. Eventuele klachten over het door LSpf opgeleverde advies of rapportage (hieronder mede begrepen klachten over de juistheid, actualiteit en volledigheid van de door LSpf in haar advies/rapportage gebruikte gegevens dienen door Opdrachtgever binnen vier weken na aflevering schriftelijk ter kennis van LSpf te worden gebracht. Indien Opdrachtgever nalaat klachten in dat kader in te dienen bij LSpf binnen de hiervoor genoemde termijn, wordt Opdrachtgever geacht de adviezen en/of rapportages te hebben goedgekeurd en zonder protest te hebben behouden.
 7. Onverlet het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dienen klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de facturen of de dienstverlening van LSpf , door Opdrachtgever onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur en binnen vier weken na het ontstaan van de klacht over de dienstverlening, schriftelijk ter kennis van LSpf te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Klachten van Opdrachtgever schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

Artikel 9  Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LSpf zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LSpf gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LSpf bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van LSpf op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te beëindigen.
 3. LSpf is te allen tijde, zonder opgaaf van reden en/of zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 4. LSpf kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van LSpf jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
 5. Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens RFPA niet nakomt;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
 • ten aanzien van Opdrachtgever een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
 • Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
 • er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiële schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. RFPA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van LSpf, van bij LSpf werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.
 2. Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op LSpf rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van LSpf, van bij LSpf werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LSpf afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden en indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op LSpf, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van LSpf van bij LSpf (eventueel) werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag van het overeengekomen prijs dan wel honorarium in de Overeenkomst, tenzij er aan de zijde van LSpf sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 4. Het bepaalde in artikel 10.1 tot en met 10.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van LSpf ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van artikel 10.1 tot en met 10.3 zou volgen.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LSpf aansprakelijk is. 

Artikel 11  Overmacht

 1. Indien LSpf door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is LSpf nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van LSpf onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, ziekte, zware ongevallen, medisch ingrepen en overlijden van de door LSpf ingeschakelde persoon en zijn familie tot en met de tweede graad), weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van derden van wie LSpf diensten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 12  Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten gesloten door LSpf waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13  Geschillen

 1. Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door LSpf uitgebrachte Offertes, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
 2. Als de Opdrachtgever van oordeel is dat LSpf zich niet heeft gehouden aan de Gedragscode is Opdrachtgever tevens bevoegd een klacht in te dienen bij de Stichting Certificering FFP. De Gedragscode van de Vereniging FFP en de klachtenregeling van de Stichting Certificering FFP zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 3. Klachtenregeling Financiële Planning: Mochten opdrachtgever en LSpf niet gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen, dan kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Federatie Financiële Planners FFP (Postbus 16750, 1001 RG Amsterdam). Klachten over individuele financieel planners worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. De Klachtencommissie Federatie Financiële Planners neemt geschillen tussen consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) en de betreffende medewerker van LSpf in behandeling. De uitspraak van een geschillen- of klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

 

Wilt u ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2022 LS personal finance