HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

LS personal finance Privacy Statement (aug. 2019)

De privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

LS personal finance;  KvK 73426482, hierna aan te duiden als LSpf. 

Verwerking van persoonsgegevens door LSpf

Voor LSpf is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. LSpf respecteert u privacy en draagt zorg voor het feit dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving zullen worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking 

Uw persoonsgegevens worden door LSpf verwerkt voor de volgende doeleinden (AVG art. 26 lid 1 sub c):

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het (eventueel) in handen van derden stellen van vorderingen; 
 4. om met u in contact te kunnen treden en/of te reageren op door u gestelde vragen; 
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van LSpf; 
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het (eventueel) kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail zullen worden verzonden;
 8. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van LSpf; 
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Rechtsgrond voor de verwerking (AVG art. 26 lid 1 sub c)

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming (AVG art. 6 lid 1 sub a) of; 
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (AVG art. 6 lid 1 sub b);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (AVG art. 6 lid 1 sub c); de behartiging van gerechtvaardigde belangen van LSpf of van een derde (AVG art. 6 lid 1 sub f).

Voor de hiervoor als 4, 5, 7 en 8 genummerde doeleinden beroept LSpf zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van LSpf is in die specifieke gevallen in het volgende gelegen; te weten: het onderhouden en ter optimalisatie van de klantrelatie, optimalisatie van de dienstverlening van de organisatie, voor het marketingbelang van de organisatie en optimalisatie van de webpagina van LSpf.

U kunt u tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement. 

Verplichte verstrekking (AVG art. 13 lid 2 sub e):

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat LSpf niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door LSpf niet verstrekt aan derde partijen tenzij u hier bij LSpf expliciet om verzoekt.

LSpf verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • LSpf wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. Wij adviseren u om dit/deze statement(s) op te vragen bij de betreffende partij(en).

Bewaartermijn (AVG art. 13 lid 2 sub a)

De bewaartermijn van u gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: op basis van de daarvoor geldende wettelijke termijnen en/of fiscale termijnen. Of een bewaartermijn die naar inzicht van de organisatie toegevoegde waarde voor de organisatie kan hebben om een gegeven advies in de toekomst te kunnen reproduceren.

Beveiliging van persoonsgegevens

LSpf zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. 

Uw rechten (AVG art. 13 lid 2 sub b)

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten ze voor u op een rij: 

Inzagerecht

U heeft het recht de door LSpf verwerkte persoonsgegevens in te zien. 

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te kunnen informeren over activiteiten van LSpf en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de “direct marketing” doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan LSpf om aan te tonen dat LSpf, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang heeft de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat LSpf de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen definitieve verwijdering wenst;
 3. indien LSpf de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
 4. in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de door u aan LSpf verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen u vragen/verzoeken in beginsel binnen één maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot maximaal drie maanden. 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. 

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er graag op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. 

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor “direct marketing” doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder (AVH art. 13 lid 2 sub d)

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over uw privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de LSpf onder het kopje ‘privacy’. 

LSpf kan u persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u (nog) vragen hebt over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van u wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

LS personal finance

T.a.v. Lisette Spork

Gooilandweg 225

1271KW  Huizen

Email: info@LS-personalfinance.nl

 

Wil je ook financiële vrijheid en inzicht ervaren?
Neem hier contact op
© 2024 LS personal finance